บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2009

มาตรฐานพนักงานขับรถ นครชัยแอร์

พนักงานขับรถของ บริษัท นครชัยแอร์ ถือว่ามีความสำคัญมาก ทางบริษัทต้องมีการคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วนและต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของบริษัท
- อายุงานหรือประสบการณ์ทำงาน หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ อายุ
- สมรรถภาพทางร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
- มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานด้านงานบริการ
- มีความสุภาพ เรียบร้อย ใจเย็น ขับรถดี เข้าใจกฏหมายจราจร ฯลฯ

มาตรฐานต่อมาเมื่อเป็นพนักงานขับรถของบริษัท นครชัยแอร์ แล้ว
- ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แม้อายุงานผ่าน
มานานแล้วก็ตาม
- มีการตรวจวัดแอลกอฮอลล์ก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น
- พนักงานขับรถต้องมีการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
(สำคัญและเป็นกฏบังคับ)โดยทางบริษัท มีห้องพักสำหรับพนักงานขับรถ
- พนักงานขับรถ มีผลัดเปลี่ยนกัน 2 ท่าน ต่อรอบการเดินทาง
(เกือบทุกสายเว้นระยะใกล้)
- พนักงานขับรถทุกท่านต้องใช้ Small Talk หากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์
และมีการควบคุมความเร็วรถ ด้วยระบบทันสมัย GPS โดยศูนย์กลางควบ
คุมการเดินรถจะอยู่ที่ออฟฟิต กทม. คอยตรวจสอบความเร็วในการขับขี่
รถทุกคัน โดยหากมีความเร็วเกินที่บริษัท กำหนดจะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้ง
พ…