มาตรฐานพนักงานขับรถ นครชัยแอร์

 1. พนักงานขับรถของ บริษัท นครชัยแอร์ ถือว่ามีความสำคัญมาก ทางบริษัทต้องมีการคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วนและต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของบริษัท
  - อายุงานหรือประสบการณ์ทำงาน หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ อายุ
  - สมรรถภาพทางร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
  - มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานด้านงานบริการ
  - มีความสุภาพ เรียบร้อย ใจเย็น ขับรถดี เข้าใจกฏหมายจราจร ฯลฯ

  มาตรฐานต่อมาเมื่อเป็นพนักงานขับรถของบริษัท นครชัยแอร์ แล้ว
  - ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แม้อายุงานผ่าน
  มานานแล้วก็ตาม
  - มีการตรวจวัดแอลกอฮอลล์ก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น
  - พนักงานขับรถต้องมีการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
  (สำคัญและเป็นกฏบังคับ)โดยทางบริษัท มีห้องพักสำหรับพนักงานขับรถ
  - พนักงานขับรถ มีผลัดเปลี่ยนกัน 2 ท่าน ต่อรอบการเดินทาง
  (เกือบทุกสายเว้นระยะใกล้)
  - พนักงานขับรถทุกท่านต้องใช้ Small Talk หากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์
  และมีการควบคุมความเร็วรถ ด้วยระบบทันสมัย GPS โดยศูนย์กลางควบ
  คุมการเดินรถจะอยู่ที่ออฟฟิต กทม. คอยตรวจสอบความเร็วในการขับขี่
  รถทุกคัน โดยหากมีความเร็วเกินที่บริษัท กำหนดจะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้ง
  พนักงานขับรถให้ลดความเร็วลง นอกจาก GPS แล้วรถทุกคันยังมีการ
  ติดกล่องดำเพื่อบันทึกสถานการณ์การขับขี่ และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
  - และเพื่อเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ ทางบริษัท ยังมีการมอบรางวัลแก่พนักงาน
  ขับรถของบริษัทภายในระยะเวลา 6 เดือนขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุเลย ไม่ว่า
  จะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท หรือถ้า
  เกิดอุบัติเหตุไม่เกินกี่ครั้งตามกฏข้อบังคับ รางวัลก็จะลดหย่อนลงไปตาม
  ลำดับ ซึ่งใน 1 ปีมีการมอบรางวัล 2 ครั้ง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานขับ
  รถอย่างระมัดระวังไม่ประมาท

  มาตรฐานทั้งหมดนี้ ทาง นครชัยแอร์ ทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทุกรอบโดยสารเพื่อ
  ความปลอดภัย ของผู้โดยสารที่เป็นหัวใจสูงสุดของการบริการ จาก บริษัท นครชัยแอร์

  อบอุ่น ปลอดภัย ไปไหน ไปไหน ก็นครชัยแอร์
  Call Center 0-2936-0009

ความคิดเห็น