นครชัยแอร์ ทุ่มกว่า 10 ล้านบาท มอบรางวัลพนักงานขับรถ ครั้งที่ 50 ตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ มีพนักงานขับรถผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 351 คน

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบรางวัลตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 50 โดยมีนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานมอบเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ แก่พนักงานขับรถดีที่ผ่านเกณฑ์พิจารณารอบการประเมินผลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 30 มิถุนายน 2561โดยมีพนักงานขับรถเข้ารับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 351 คน (จากจำนวนพนักงานขับรถที่เข้าร่วมโครงการฯ 463 คน) ในจำนวนนี้ มีผู้ได้รับรางวัลขับรถดีเด่น 179 คน , ขับรถดี 51 คน , รางวัลชมเชย 30 คน , รางวัลเสริมกำลังใจ 91 คน และมีผู้ขับรถดีเด่นติดต่อกัน 2 10 ครั้ง ได้รับโล่เกียรติยศ รวม 85 คน รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 10,805,000 บาท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ บริษัทเอกชนคู่ค้าพันธมิตร คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
นางสาวเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า พิธีมอบรางวัลโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 50 นี้ มีพนักงานขับรถบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ได้รับรางวัลขับรถดีเด่น ติดต่อกัน 10 ครั้ง (ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุเลยในระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน ) ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการจัดตั้งโครงการฯมา ได้แก่ นายจรูญ แซ่ซี พนักงานขับรถประจำเส้นทาง กรุงเทพฯ มุกดาหาร ร่วมงานกับนครชัยแอร์มาแล้วกว่า 14 ปี ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาของโครงการฯ นอกเหนือจากการขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก ยังรวมถึงการพิจารณาด้านความประพฤติ คือ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง และปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสำนึกที่ดี คำนึงถึงส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีทัศนคติที่ดีในการมีส่วนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
นางเครือวัลย์ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ตลอดระยะเวลา 32 ปี ที่ นครชัยแอร์ ได้ดำเนินกิจการเดินรถโดยสารสาธารณะประจำทาง บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการ ต้นแบบ ด้วยการพัฒนารถโดยสารให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก ในด้านมาตรฐานพนักงานขับรถ พฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการรถสาธารณะ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ พิธีมอบรางวัลตามโครงการฯ นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมผู้กระทำความดี สร้างขวัญและกำลังใจ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานขับรถ


ความคิดเห็น