นครชัยแอร์ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนและโรงเรียนใน จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2554 นครชัยแอร์ ในฐานะผู้ให้บริการเดินรถภาคธุรกิจเอกชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 100 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนซึ่งทุนทรัพย์ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยให้ทางโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกเด็กนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาซึ่งประกอบ ไปด้วยนักเรียนในชั้นเรียนต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 10 โรงเรียนและนอกจากนั้นยังจัดให้มีการมอบอุปกรณ์การกีฬาและเงินสนับสนุนด้านกีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจและรักการออกกำลังกายเพื่อเป็นการพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและเรียนรู้การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ ลุ่มหลงมัวเมาในอบายมุข นครชัยแอร์ จัดให้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังในการมีส่วนร่วมพัฒนาและ สร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจเอกชนที่ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายในการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อประเทศชาติและสร้างโอกาสให้ผู้ด่อยโอกาสในสังคม // ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์นครชัยแอร์

ความคิดเห็น