โครงการประกันรถไม่เสียระหว่างทาง บริษัทนครชัยแอร์โครงการประกันรถไม่เสียระหว่างทาง จากบริษัท นครชัยแอร์
เพราะเราเข้าใจดีว่า ความพึงพอใจในการได้รับบริการของผู้โดยสารรถประจำทาง คือการได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ตรงเวลา ดังนั้น หากมีกรณีรถเสียระหว่างทางทำให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางตามเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีผลทำให้ผู้โดยสารบางท่านพลาดนัดสำคัญหรือเสียโอกาสในการทำงาน
นครชัยแอร์ ในฐานะผู้ให้บริการรถโดยสาร มีความเข้าใจและมองเห็นความสำคัญเรื่องเวลาในการเดินทาง จึงได้พัฒนาระบบการตรวจสอบสภาพรถโดยสารให้มีมาตรฐานสูงสุด เพื่อเป็นการป้องกันรถเสียหรือเหตุขัดข้องระหว่างการเดินทาง ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารทุกท่านเกิดความมั่นใจในทุกๆ ครั้งที่เดินทางกับนครชัยแอร์จะได้รับความสะดวกสบายและความเรียบร้อยในการเดินทางจนถึงจุดหมาย อย่างปลอดภัยและตรงต่อเวลา
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ได้จัดตั้งโครงการประกันรถไม่เสียระหว่างทาง ขึ้นโดยมีแนวความคิดที่ต้องการสร้างหลักประกันความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้โดยสาร โดยหากมีเหตุที่รถโดยสารเสียทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อได้ภายใน 3 ชั่วโมง ผู้โดยสารจะได้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเสียเวลาดังกล่าวตามการพิจารณาของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อแสดงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้โดยสาร
2. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางกับ นครชัยแอร์ ทุกเที่ยวโดยสาร
3. เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4. เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้โดยสารและนครชัยแอร์

เงื่อนไขการรับประกัน
1. เป็นกรณีรถเสียระหว่างทาง ที่ทำให้เสียเวลาเกินกว่า 3 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลารถเสียจนถึงเวลาที่รถสามารถเดินทางต่อได้
และหากรถเสียซ้ำให้นับเวลารวมกันด้วย
2. รถเสียระหว่างทางหมายถึง กรณีรถขัดข้องและไม่สามารถเดินทางต่อได้ หรือเกิดจากพนักงานขับรถไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยไม่หมายความรวมถึงรถเกิดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ปัญหาจราจร หรือจราจล

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
เริ่มโครงการตั้งแต่ มกราคม 2553 เป็นต้นไปและดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด


อบอุ่น ปลอดภัย ไปไหน ไปไหน ก็นครชัยแอร์

ความคิดเห็น